Etikarekiko konpromisoa

Administrazio-Kontseiluaren Gutuna

Administrazio-Kontseiluaren Gutuna

Etika-kanala

Konpainiak etika-kodearen inguruko gaiak ebazteko interes-talde guztiekin erabiltzen duen komunikazio-kanala da. Irregulartasunen baten edo legez kanpoko ekintzaren baten arrazoizko susmoa duen edozein pertsonak jakinarazi ahal izango dio Nortegasen Etika Batzordeari. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali beharko du helbide honetara: etica@nortegas.es.

Grupo Nortegasen, erakunde etiko, adimendun eta ireki gisa ezagun egitea NAHI DUGU.

Hona hemen gure BALIO ETIKOAK: Osotasuna, ekitatea eta erantzukizuna.

Balio horiek erreferentziazko esparru bat osatzen dute, Grupo Nortegasen parte diren pertsona guztien funtsezko jokabidearen ardatz izan behar dena eta pertsona horiek beren lanpostuetako erantzukizunak betetzeko beharrezkoa dena, konpainiarekiko leialtasunaren, asmo onaren, osotasunaren eta legezkotasunarekiko eta balio etikoekiko errespetuaren printzipioak aintzat hartuta.

Etika-kodeak Grupo Nortegaseko langile guztientzako eta haren intereseko talde guztientzako etika-eredu bat itxuratzen du. Izan ere, lan egiteko jarraibide orokorrak ezartzen ditu eta ezinbestean bete beharreko erreferentziazko esparrua zehazten du, gure balioekin bat eginez.

Etika-kodeak Grupo Nortegaseko langile guztientzako eta haren intereseko talde guztientzako etika-eredu bat itxuratzen du. Izan ere, lan egiteko jarraibide orokorrak ezartzen ditu eta ezinbestean bete beharreko erreferentziazko esparrua zehazten du, gure balioekin bat eginez.

Grupo Nortegasek giza eskubideen doktrina betetzeko konpromisoa defendatzen eta sustatzen du, gizartearen jarduna egituratu behar duen oinarri etiko eta morala osatuz eta hala, pertsonen eta gizartearen arteko harreman integratua ahalbidetuz.

Zehazki, Grupo Nortegasek giza eskubideekiko errespetua lantzen duten ekimenak eta jardunbideak sustatzen ditu, tartean sexu-identitatearekiko errespetua eta gurtza-askatasuna, laneko jazarpenaren aurka borrokatzea, lanean higienearen eta osasunaren arloko zein segurtasunaren arloko proiektua mantentzea, lan-baldintza seguru eta osasungarriak izateko, edo lantokian substantzia ilegalen kontsumoa baztertzea.

Grupo Nortegasek ez du onartuko segurua ez den eta pertsonak eta/edo instalazioak kalte ditzakeen ekintzarik. Hala, langile guztiek arretaz erreparatu beharko diete lanean segurtasuna eta osasuna bermatzeko arauei eta ondo ezagutu beharko dituzte, arriskuak murrizteko eta haiei aurrea hartzeko eta norberaren zein gainerako langileen, bezeroen, hornitzaileen, kolaboratzaileen eta oro har haien lanaren eragina jasan dezaketen pertsona guztien segurtasuna bermatzeko.

Langile guztiek zuzentasunez eta errespetuz tratatu beharko dituzte beren lankideak, nagusiak eta azpiko langileak. Era berean, sozietateko langileen arteko harremana eta kanpoko enpresa edo erakunde kolaboratzaileen artekoa errespetu profesionalean eta elkarlanean oinarrituko dira.

Nortegasek gizonen eta emakumeen arteko tratu berdintasuna sustatuko du lanbidera sarbidea izateko orduan, prestakuntzan, profesionalen sustapenean, haien ordainsarietan zein lan-baldintzetan.

Bizitza pertsonala eta lana uztartzeak duen garrantziaren jakitun da Grupo Nortegas eta horregatik, bere langileen bizitza pertsonal eta familiakoaren eta bizitza profesionalaren arteko oreka lortzen laguntzeko uztartze-politikak sustatuko ditu.

Grupo Nortegasen, langileek sozietatearen jarduerei aplika dakizkiekeen legeria eta barne-araudia ezagutzea sustatzen da. Hala, langile bakoitzaren lanpostuari eta Nortegas barruan bete beharreko funtzioei aplika dakizkiekeen lege eta erregulazio guztiak ezagutu eta bete behar dituzte, arau horien izaera eta xedea aintzat hartuta. Zerga-arloko jarduketek ere Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen (ELGE) “Zerga-oinarriaren higaduraren eta irabazien lekualdatzearen aurkako ekintza planaren” jarraibideak bete beharko dituzte.

Negozio-eremu desberdinen informazio pribilegiatua babesteko beharrezkoak diren neurriak hartzearen aldeko konpromisoa hartu du Grupo Nortegasek, informazio hori behar bezala erabiliz eta merkatu-abusua eta manipulazioa eragin ditzakeen jarduketa oro ekidinez, manipulazio saiakuntzak barne.

Lehiakortasunaren defentsarako araudia zorroztasunez errespetatzearen aldeko konpromisoa adierazi du Grupo Nortegasek. Gauzak horrela, merkatuetan zintzotasunez eta gardentasunez lehiatzearen aldeko konpromisoa hartu du eta ez du iruzurrik, nahasmendurik, irainik, konparaketarik edo imitaziorik egingo, ezta besteren izena ustiatu ere.

Grupo Nortegasek definituta ditu ingurumenaren kudeaketarako politikak, estrategiak eta sistemak, ingurumena eta haren jarduera gauzatzen den ingurua babestea xede dutenak.

Egoki diren prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak, ingurumenarekiko ardura eta iraunkortasuna sustatzeko direnak, aplikatu beharko dituzten hornitzaileekin, enpresa merkaturatzaileekin eta hirugarren batzuekin lan egiten du Nortegasek. Sistema eraginkorrak izan beharko dituzte, gauzatutako jarduerek ingurumenean duten eragina kontrolatzeko eta tratatzeko.

Grupo Nortegasek langile guztien eskura jarriko ditu haien lanerako beharrezkoak diren baliabideak eta langileak babesteko baliabide egokiak eskaintzearen aldeko konpromisoa hartu du.

Sozietatearen aktiboetara (sistema informatikoetara barne) sarbidea duten langile guztiek modu arduratsu eta egokian erabili beharko dituzte eta beharrezko baimen guztiak eduki beharko dituzte, haien jarduera profesionalaren eremuan. Era berean, babestu egin behar dituzte edozein erabilera desegokiren aurrean, erabilera horrek enpresaren interesak kalte baditzake.

Nortegasek bere langileen intimitaterako eskubidea errespetatzen du eta baita Nortegasekin harremana duten hirugarren pertsonena ere, haren adierazpen guztietan eta bereziki, datu pertsonalen arloan. Hori dela eta, une bakoitzean datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia betetzeko konpromisoa hartu du.

Nortegasek bere gain hartu du bere bezeroei modu argi eta ulerterrazean idatzitako informazioa eta kontratuak eskaintzeko konpromisoa. Kontratu aurreko eta kontratupeko harremanetan, gardentasun osoz emango da informazioa eta aukera desberdinen berri emango da, zerbitzuen, produktuen eta tarifen arloan bereziki. Bezeroei ezingo zaie inolaz ere informazio zalantzagarri, anbiguo edo zehaztugaberik eman, Nortegasek eskainitako produktuen inguruko akatsak egitera edo okerreko erabakiak hartzera eraman ditzaketelako.

Era berean, tratatutako datuen konfidentzialtasuna bermatuko du, indarrean dagoen datuen babeserako araudia zorroztasunez eta une oro aplikatuz.

Nortegasek bere gain hartu du kode honetan bildutako jokabide-arauak eta balioak bere hornitzaile eta kontratista guztiei ezagutzera emateko konpromisoa. Haiek kodean bildutako printzipio eta balio guztiak zorroztasunez errespetatu eta betetzea espero du Nortegasek, eta baita aplika dakizkiekeen legeak eta araudiak betetzea ere. Horrela, bi alderdien arteko konfiantzan, lankidetzan eta elkarrenganako errespetuan oinarritutako harremana sortu nahi da.

Grupo Nortegas harremanetan dago herri administrazioekin. Harreman hori legaltasunaren, osotasunaren, lankidetzaren, kooperazioaren eta gardentasunaren printzipioetan oinarrituta dago eta beraz, ez da lehiakideen aurrean abantaila lortzeko jarduketarik onartuko.

Grupo Nortegasek erabakitasunez baztertuko du ustelkeria mota oro eta zero tolerantzian oinarritutako politika aplikatuko du portaera, jokabide edo jardunbide ustel ororen aurrean. Aurrekoaren haritik, debekatuta egongo da funtzionarioen edo agintari publikoen ustelkeria, eroskeria edo eragimen-trafiko oro.

Grupo Nortegasek ez du ustelkeriazko eta/edo eroskeriazko ekintzarik onartuko, langileek konpainiarentzako edo haientzako irabaziren bat lortzeko xedez etikoak ez diren jardunbideak izatea esaterako. Hori dela eta, negozioak integritatez egitearen aldeko konpromisoa hartu du, ustelkeria mota oro ekidinez eta ustelkeriaren eta eroskeriaren aurka aplika daitekeen araudia betez.